Ban Điều Hành

Untitled

 Cố vấn – Chủ tịch danh dự: GS. TS. Bùi Mạnh Nhị

1- Hội trưởng : Ông Nguyễn Sơn Trường – 0974.752558

2- Hội phó : Ông Bùi Huy Toàn – 0988.000869

3- Hội phó : Ông Vũ Duy Mạnh – 0989.184300

4- Thủ quỹ: Bà Vũ Thị Hợi – 0948.750043

5- Ban cán sự : Ông Phan Ngọc Việt – 016.36721367

6- Ban cán sự : Ông Trần Ngọc Thanh – 0986.978846

7- Ban cán sự : Ông Nguyễn Phi Khanh (Dương) – 012.28029684

8- Ban cán sự : Ông Vũ Duy Quyết – 0908.222656

9- Ban cán sự : Ông Nguyễn Văn Ngọc – 0904.971268

10- Ban cán sự : Ông Vũ Ngọc Lâm – 0917.642287