• QUỸ HỘI ĐẾN HẾT NGÀY 10/03/2015 – AL

  KIỂM TRA + TÌM KIẾM – THEO CỘT TÊN

  MỌI THẮC MẮC VUI LÒNG LH – 0908.222656

  STT HỌ TÊN SỐ TIỀN SỐ ĐT CHỖ Ở
  hiện nay
  1 Vũ Duy Bảy 500,000
  2 Vũ Văn Bình 500,000
  3 Vũ Văn Cảnh 1,000,000
  4 Vũ Xuân Cảnh 1,000,000
  5 Bùi Văn Cường 500,000
  6 Vũ Quốc Đạt 300,000
  7 Nguyễn Công Định 300,000
  8 Nguyễn Sơn Hải 1,000,000
  9 Bùi Thị Hằng 500,000 01286558081
  10 Vũ Thị Hòa 200,000
  11 Bùi Đức Hoài 1,000,000
  12 Trần Văn Hợp 500,000
  13 Vũ Duy Hùng 500,000
  14 Phan Văn Hưng 500,000
  15 Bùi Văn Khải 500,000
  16 Nguyễn Phi Khanh 500,000
  17 Vũ Văn Kiên 300,000
  18 Vũ Ngọc Lâm 500,000
  19 Vũ Thị Lưu 500,000
  20 Nguyễn Thành Nam 300,000
  21 Nguyễn Thị Nga 200,000
  22 Nguyễn Văn Ngà 300,000
  23 Bùi Văn Ngân 500,000
  24 Nguyễn Văn Ngọc 1,000,000
  25 Vũ Xuân Phong 500,000
  26 Vũ Đại Phong 500,000
  27 Phan Ngọc Phương 300,000
  28 Bùi Minh Phương 500,000
  29 Vũ Duy Quyết 1,000,000
  30 Vũ Hồng Sang 1,000,000
  31 Bùi Văn Tân 1,000,000
  32 Phan Văn Tạo 300,000 01626944814
  33 Nguyễn Văn Thạch 500,000
  34 Trần Ngọc Thanh 500,000
  35 Bùi Trung Thành 1,000,000
  36 Vũ Minh Thành 500,000
  37 Bùi Văn Thịnh 500,000
  38 Vũ Duy Thọ 1,000,000
  39 Nguyễn Thị Thoa 1,000,000
  40 Phan Thị Thu Thảo 400,000
  41 Bùi Văn Thuận 500,000
  42 Vũ Văn Tiến 500,000
  43 Bùi Huy Toàn 1,000,000
  44 Bùi Văn Toàn 500,000
  45 Toàn 150,000
  46 Vũ Xuân Trường 500,000 01656957183
  47 Nguyễn Sơn Trường 500,000
  48 Trần Văn Tuấn 1,000,000
  49 Bùi Quốc Túy 1,000,000
  50 Vũ Thị Tuyến 1,000,000
  51 Vũ Thanh Vân 200,000
  52 Phan Văn Việt 500,000
  53 Nguyễn Quốc Việt 200,000

  TỔNG HỢP THU CHI ĐẾN HẾT NGÀY 10/03/2015 AL

  DIỄN GIẢI

  TỒN ĐK THU CHI TỒN CK
  34,765,000 46,650,000 45,450,000 35,965,000
  Tổng tiền đóng góp 30,950,000
  Vũ Duy Thọ (tài trợ) 7,850,000
  Bùi Huy Toàn (tài trợ) 7,850,000
  Tổng chi buổi họp mặt 31,150,000
  Khen thưởng HS giỏi 3,800,000
  Phí tên miền 2015 900,000
  Tết người cao tuổi 5,600,000
  Đám hiếu (3) 3,000,000
  HĐH An Bình 1,000,000
 • QUỸ HỘI ĐẾN HẾT NGÀY 10/03/2014 – AL

  KIỂM TRA + TÌM KIẾM – THEO CỘT TÊN

  MỌI THẮC MẮC VUI LÒNG LH – 0908.222656

  STT HỌ TÊN SỐ TIỀN SỐ ĐT CHỖ Ở
  HIỆN NAY
  1 Bùi Tuấn Anh 300,000
  2 Vũ Thị Bảy 300,000
  3 Vũ Văn Cảnh+Lý 500,000
  4 Nguyễn Thị Chí Hồng 400,000
  5 Bùi Quyết Chiến 500,000
  6 Bùi Thị Chuyên 1,000,000
  7 Bùi Văn Cường 500,000
  8 Vũ Duy Đạt 500,000
  9 Bùi Thiếu Độ 500,000 0909204166
  10 Phan Văn Dũng 1,000,000
  11 Bùi Văn Dương 500,000
  12 Nguyễn Sơn Hải 1,000,000
  13 Bùi Thị Hằng 300,000
  14 Vũ Thị Hạnh 400,000 01634558077
  15 Trần Ngọc Hiền 500,000
  16 Bùi Văn Hiệp 600,000 8,800,000
  17 Vũ Xuân Hiệp 500,000
  18 Nguyễn Huy Hinh 500,000 9,500,000
  19 Vũ Thị Hoa 300,000
  20 Vũ Thị Hòa 300,000
  21 Vũ Thúy Hòa 1,000,000
  22 Vũ Đức Hoài 1,000,000
  23 Bùi Thị Hồng Đào 200,000 0986364902
  24 Trần Văn Hợp 500,000
  25 Phan Văn Hưng 500,000
  26 Nguyễn Phi Khanh 600,000
  27 Vũ Mạnh Khởi 300,000
  28 Bùi Đức Long 400,000
  29 Vũ Đức Mạnh 2,000,000
  30 Nguyễn Thành Nam 300,000
  31 Đoàn Thị Năm 200,000
  32 Bùi Thị Nết 200,000
  33 Bùi Thị Nga 500,000
  34 Nguyễn Thị Nga 200,000
  35 Nguyễn Văn Ngà 500,000
  36 Nguyễn Văn Ngọc Yến 1,000,000
  37 Phan Thị Nhung 200,000
  38 Vũ Xuân Phóng 500,000
  39 Vũ Thị Phương 300,000
  40 Vũ Duy Quyết 1,000,000
  41 Vũ Hoàng Sáng 1,000,000
  42 Phan Văn Tân 300,000 01253087211
  43 Vũ Văn Tân 300,000
  44 Bùi Xuân Tân 300,000
  45 Nguyễn Văn Thạch 500,000
  46 Trần Ngọc Thanh 500,000
  47 Bùi Trung Thành 500,000
  48 Nguyễn Đức Thao 500,000
  49 Bùi Văn Thịnh 500,000
  50 Nguyễn Thị Thoa 1,000,000
  51 Vũ Thị Thu Hương 500,000 0937335238
  52 Bùi Văn Thuấn 500,000
  53 Vũ Văn Tiến 500,000
  54 Bùi Văn Toàn 500,000
  55 Bùi Huy Toàn 1,000,000
  56 Vũ Duy Trọng 500,000
  57 Nguyễn Thành Trung 500,000
  58 Vũ Xuân Trường 300,000
  59 Bùi Văn 300,000 14,200,000
  60 Vũ Ngọc 300,000
  61 Vũ Thị 500,000
  62 Trần Công Tuấn 500,000
  63 Bùi Văn Tuấn 500,000
  64 Bùi Quốc Túy 1,000,000
  65 Vũ Thị Tuyến 1,000,000
  66 Phan Văn Việt 500,000
  67 Nguyễn Văn Xuân 500,000
  68 Vũ Thị Yến 300,000
  TỔNG HỢP THU CHI ĐẾN HẾT NGÀY 10/03/2014 AL
  DIỄN GIẢI TỒN ĐK THU CHI TỒN CK
  24,215,000 62,650,000 52,100,000 34,765,000
  Tổng tiền đóng góp 36,900,000
  Vũ Duy Thọ (tài trợ) 12,875,000
  Bùi Huy Toàn (tài trợ) 12,875,000
  Tổng chi buổi họp mặt 44,200,000
  Chi khen thưởng HS giỏi 3,200,000
  Phí tên miền 2014 900,000
  Chúc tết người cao tuổi 3,800,000

   

 • Bản kê khai quỹ hội năm 2013

  STT HỌ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI XÓM ĐÓNG GÓP
  1 Nguyễn Sơn Hải 913191986 Ba 1,000,000
  2 Bùi Huy Toàn 988000869 Cuối 1,000,000
  3 Trần Ngọc Thanh 986978846 Đông 500,000
  4 Vũ Duy Quyết 908222656 Đông 2,000,000
  5 Nguyễn Phi Khanh 1228029684 Ba 800,000
  6 Phan Ngọc Việt 1636721367 Chợ 500,000
  7 Bùi Quốc Túy 912808491 Ba 1,000,000
  8 Bùi Thị Chuyên 935383271 Cuối 2,000,000
  9 Nguyễn Văn Ngọc 904971268 Đông 1,000,000
  10 Vũ Thị Tuyến 938199770 Đông 1,000,000
  11 Bùi Văn Thịnh 903716658 Trại 1,000,000
  12 Nguyễn Thị Thoa 918028708 Ba 2,000,000
  13 Vũ Đức Hoài 972917455 Cùng 1,000,000
  14 Vũ Xuân Toàn 1683488804 Cầu 500,000
  15 Vũ Duy Phóng 919276909 Nhì 500,000
  16 Vũ Hồng Sáng 1697777135 Đông 1,000,000
  17 Vũ Văn Sơn 919557874 Nhì 500,000
  18 Vũ Duy Trọng Đông 1,000,000
  19 Bùi Văn Lương Cùng 1,000,000
  20 Vũ Văn Kỳ 1668345877 Tại 500,000
  21 Trần Văn Hợp 916272456 Đông 500,000
  22 Phan Cảnh Hưng Chợ 300,000
  23 Bùi Văn Tứ Trại 500,000
  24 Bùi Văn Cường 500,000
  25 Bùi Văn Thành 984382377 500,000
  26 Vũ Thị Hòa 62959046 Trại Gạo 300,000
  27 Vũ Văn Bình 975531379 Ba 500,000
  28 Bùi Quyết Chiến 1693658666 Cuối 500,000
  29 Bùi Quốc Phương 200,000
  30 Bùi Văn Hiệp 976677809 500,000
  31 Phan Văn Hưng 989963887 Cuối 500,000
  32 Vũ Đại Phong 1998017112 Đông 1,000,000
  33 Vũ Xuân Hiệp 984462644 1,000,000
  34 Vũ Văn Huy 1656882274 Cuối 500,000
  35 Bùi Văn Tú 917471164 500,000
  36 Nguyễn Sơn Trường 974752558 Cuối 1,000,000
  37 Phan Đình Quý 1679741818 Cùng 500,000
  38 Nguyễn Văn Thạch 923006279 Bến 500,000
  39 Bùi Thị Nết 200,000
  40 Nguyễn Thị Mận 200,000
  41 Vũ Duy Bảy 935343842 500,000
  42 Trần Ngọc Thìn 903731332 500,000
  43 Bùi Văn Thuấn 1224460189 Tại 500,000
  44 Vũ Ngọc Tú 500,000
  45 Trần Công Tuấn 700,000
  46 Nguyễn Văn Thao 972067532 Gia 300,000
  47 Nguyễn Văn Trung 918323268 500,000
  48 Bùi Xuân Phương 500,000
  49 Phan Xuân Hưng 3,000,000
  50 Bùi Xuân Trọng 200,000
  51 Bùi Tuấn Anh 500,000
  52 Vũ Thị Thu Hương 500,000
  53 Vũ Duy Đạt 903782265 500,000
  54 Nguyễn Văn Xuân 500,000
  55 Bùi Thị Thúy 200,000
  56 Nguyễn Thị Thúy 1234176016 500,000
  57 Vũ Thị Tư 200,000
  58 Nguyễn Thị Nga 200,000
  59 Phan Tiến Sinh 500,000
  60 Phan Thị Hạnh 942733409 500,000
  61 Bùi Văn Anh 200,000
  62 Bùi Văn Tuất 500,000
  63 Vũ Duy Hùng 500,000
  64 Nguyễn Mạnh Quân 300,000
  65 Vũ Thị Vân 903300361 5,000,000
  66 Nguyễn Văn Chính 1,000,000
  67 Bùi Văn Tâm 500,000
  68 Bùi Văn Lợi 500,000
  69 Vũ Ngọc Lâm 913669321 500,000
  70 Tài trợ (Vũ Duy Thọ + Bùi Huy Toàn) 34,750,000
  71 Công đức xây đám 1,260,000
  TỔNG CỘNG 86,310,000
  NĂM 2012 5,350,000
  LÃI SuẤT 1,285,000
  CHI ĐÁM TiỆC 59,630,000
  CHI KHEN THƯỞNG HỌC SINH GiỎI 1,200,000
  CHI WEBSITE 900,000
  CHI ĐÁM HiẾU (5 ĐÁM HiẾU) + CHÚC TẾT + THĂM BỆNH 7,000,000
  CÒN LẠI 24,215,000

   

  ——————————————————————————————————————————————

 • Bản kê khai quỹ hội năm 2012

  STT HỌ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI XÓM ĐÓNG GÓP
  1 Vũ Thị Hợi 0948750043 Ba 1,600,000
  2 Vũ Duy Thọ 0913132763 Đông 2,000,000
  3 Bùi Huy Toàn 0988000869 Cuối 1,500,000
  4 Trần Ngọc Thanh 0986978846 Đông 1,500,000
  5 Vũ Duy Quyết 0908222656 Đông 1,500,000
  6 Nguyễn Phi Khanh 01228029684 Ba 1,500,000
  7 Phan Ngọc Việt 01636721367 Chợ 1,500,000
  8 Bùi Quốc Túy 0912808491 Ba 1,500,000
  9 Bùi Mạnh Nhị 0903636054 Cùng 12,000,000
  10 Bùi Thị Chuyên 0935383271 Cuối 1,000,000
  11 Nguyễn Văn Ngọc 0904971268 Đông 1,000,000
  12 Vũ Thị Tuyến 0938199770 Đông 1,000,000
  13 Bùi Văn Thịnh 0903716658 Trại 500,000
  14 Nguyễn Thị Thoa 0918028708 Ba 500,000
  15  Hoài Cùng 500,000
  16 Vũ Xuân Toàn 01683488804 Cầu 500,000
  17 Vũ Xuân Phóng 0919276909 Nhì 500,000
  18 Vũ Hồng Sáng 01697777135 Đông 500,000
  19 Vũ Văn Sơn 0919557874 Nhì 500,000
  20 Vũ Văn Trọng Đông 1,000,000
  21 Bùi Văn Lương Cùng 500,000
  22  Xuân Oanh Cuối 500,000
  23 Bùi Văn Bằng (Tân) 0982767422 Chợ 1,000,000
  24 Vũ Văn Kỳ 01668345877 Tại 1,000,000
  25 Vũ Quốc Đạt 0903782265 Đông 500,000
  26 Trần Văn Hợp 0916272456 Đông 500,000
  27 Trần Văn Hậu 0976773945 Đông 500,000
  28 Phan Cảnh Hưng Chợ 500,000
  29  Tứ Trại 500,000
  30 Vũ Thị Lợi Tại 200,000
  31 Bùi Văn Cường 500,000
  32 Trần Thị Khuyên 0989562181 Chợ 200,000
  33  Thành 1,000,000
  34 Bùi Thị Nga 500,000
  35 Vũ Duy Hương 200,000
  36 Vũ Thị Hòa 62959046 Trại Gạo 500,000
  37 Vũ Văn Bình 0975531379 Ba 500,000
  38 Bùi Quyết Chiến 01693658666 Cuối 200,000
  39 Bùi Quốc Phương 200,000
  40 Bùi Văn Hiệp 300,000
  41 Phan Văn Hưng 0989963887 Cuối 300,000
  42 Vũ Mạnh Giỏi 0978306942 Tại 500,000
  43 Phan Thị Yến 500,000
  44 Vũ Đại Phong 01998017112 Đông 500,000
  45 Vũ Thị Yến 200,000
  46 Vũ Đức Quân 01664137997 Cùng 300,000
  47 Nguyễn Thị Linh 200,000
  48 Vũ Xuân Hiệp 500,000
  49 Nguyễn Ngọc Cương 0918486370 Đông 300,000
  50 Bùi Văn Hùng Trại 500,000
  50 Vũ Văn Huy 01656882274 Cuối 500,000
  52 Bùi Văn Tú 0917471164 500,000
  53 Nguyễn Sơn Trường 0974752558 Cuối 500,000
  54 Bùi Văn Bình 0984243980 Bến 500,000
  55 Phan Đình Quý 01679741818 Cùng 500,000
  56  Khải 500,000
  57 Nguyễn Văn Thạch 0923006279 Bến 1,500,000
  58 Nguyễn Thị Thân 200,000
  59 Bùi Thị Nết 200,000
  60 Nguyễn Thị Mơ 200,000
  61 Vũ Ngọc Phương 01269793223 Trại Gạo 500,000
  62 Phan Văn Nam 01692753402 Bến 200,000
  63 Phan Văn Việt 200,000
  64 Phan Thị Hồng Thắm 0903692819 Đông 200,000
  65 Phan Đức Thịnh 200,000
  66 Vũ Duy Hội 500,000
  67 Vũ Duy Bảy 500,000
  68 Trần Ngọc Thìn 500,000
  69 Bùi Văn Thuấn 01224460189 Tại 1,000,000
  150 Nguyễn Thị Thắm 0987633599 Cuối 200,000
  71 Nguyễn Thị Nhàn 200,000
  72 Nguyễn Văn Triệu 300,000
  73 Trần Văn Đại 0918563843 Đông 400,000
  74 Vũ Ngọc Tú 300,000
  75 Vũ Văn An 01666067155 Chợ 200,000
  76 Vũ Văn Cảnh 0916354664 Ba 600,000
  77 Trần Công Tuấn 500,000
  78 Bùi Ngọc Vỹ 01255952596 Cùng 200,000
  79 Nguyễn Văn Thao 0972067532 Gia 500,000
  80 Bùi Phương Dung 0914754896 Cùng 500,000
  81 Bùi Minh Phương 0972237499 Trại 500,000
  82 Nguyễn Văn Thịnh 200,000
  83 Nguyễn Văn Trung 500,000
  84 Tài trợ (Vũ Duy Thọ + Bùi Huy Toàn) 20,310,000
  TỔNG CỘNG 79,210,000
  CHI PHÍ BUỔI HỌP MẶT (30/4/2012) 49,760,000
  CHI PHÍ LẬP WEBSITE 900,000
  16/1/2013 CHI ĐÁM HIẾU + MỪNG TẾT HỘI VIÊN CAO TUỔI 3,700,000
  CÒN LẠI 24,850,000